Zwroty i reklamacje

 

Odstąpienie od umowy. Zwrot towaru. 


Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami. 

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Procedura odstąpienia od umowy i zwrotu towaru.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 2. W celu wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedającego poprzez złożenie oświadczenia (np. za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Konsument może w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem, w tym poprzez skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie Sprzedającemu informacji o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 3. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar należy odesłać na adres:

 

Hiper Glazur Spółka z o.o.

ul. Świerczewska 47, 71-066 Szczecin, Polska

MAGAZYN GŁÓWNY

Z DOPISKIEM: ZWROT - otolazienki.com

 


 

Składanie reklamacji


W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na podany niżej adres

Procedura reklamacji i rękojmia

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. W przypadku reklamacji otrzymanego produktu, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przysługuje jedno z poniższych rozwiązań:
 1. wymiana towaru na wolny od wad (art. 561 § 1);
 2. nieodpłatna naprawa towaru (art. 561 § 1);
 3. obniżenie ceny towaru (art. 560 § 1);
 4. odstąpienie od umowy i zwrot ceny towaru (art. 560 § 1).

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ: FORMULARZ REKLAMACJI

 

FORMULARZ WYSTARCZY PRZESŁAĆ E-MAILEM NA ADRES: reklamacje@otolazienki.com

LUB LISTOWNIE NA ADRES:

Hiper Glazur Spółka z o.o.

ul. Świerczewska 47, 71-066 Szczecin, Polska

Z DOPISKIEM: REKLAMACJA - otolazienki.com

 

Formularz ten jest jedynym sposobem komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedającym w celu skutecznego, rzetelnego oraz natychmiastowego rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 6 na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji dla działu reklamacyjnego przewidziany jest termin 30 dni.
 4. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających współpracy kilku właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Sprzedawcy lub istnieje konieczność:
 1. uzyskania informacji od osób trzecich;
 2. uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów;
 3. dokonania weryfikacji lub pozyskania szczególnych danych;
 4. przekazania zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego powiązanego z produktem, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji.

Konsument jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji i przewidywanego terminu odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oraz o okolicznościach, które mają zostać ustalone w wydłużonym terminie.

 1. Reklamacjom nie podlegają towary:
 1. z zerwanymi etykietami (brak możliwości identyfikacji towaru);
 2. zużyte lub uszkodzone (z wyłączeniem reklamacji potwierdzonych protokołem szkody wystawionym przez firmę kurierską);
 3. produkty / urządzenia, które były niewłaściwie użytkowane lub przechowywane, w szczególności niezgodnie z przeznaczeniem lub użytkowane w sposób niezgodny z opisem zawartym na produkcie / urządzeniu lub na ulotce dołączonej do produktu / urządzenia.
 1. Reklamacje jakościowe należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od wejścia w posiadanie towaru lub od dnia uzyskania przez Klienta informacji o zdarzeniu.
 2. Reklamacje ilościowe należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu rozbieżności, nie później jednak niż 3 dni od potwierdzenia otrzymania przesyłki.
 3. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W takim przypadku warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy jest potwierdzenie reklamacji protokołem szkody wystawionym przez firmę kurierską.
 4. Konsument zobowiązany jest dostarczyć towar oraz wszystkie niezbędne dane do rozstrzygnięcia reklamacji, o których mowa w pkt 6, w terminie do 7 dni od momentu wysłania prośby przez dział reklamacyjny.
 5. Brak informacji zwrotnej w terminie określonym w pkt 11 może wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji określonego w pkt 5 lub spowodować odrzucenie roszczeń Klienta jako niezasadne.
 6. Reklamowany lub zwracany towar przez Klienta powinien zostać właściwie zabezpieczony przed ewentualnymi dodatkowymi uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować odmową przyjęcia przesyłki do reklamacji.
 7. Złożenie reklamacji oznacza, iż Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Klient ma prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 8. Dokonanie przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 


 

Uwaga! Możesz też skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu otrzymania dodatkowych informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00 lub poprzez email: kontakt@otolazienki.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium